top of page
The Singapore Modern Art Narrative

ISBN: 978-981-09-7834-1

Publisher: artcommune gallery

Artist(s): Ang Ah Tee, Anthony Chua Say Hua, Chan Tan Nung, Chen Wen Hsi, Cheong Soo Pieng, Chuan Keng Boon, Fan Chang Tien, Ho Sou Ping, Hong Sek Chern, Hua Chai Yong, Khaw Sia, Kuo Ju Ping, Leng Joon Wong, Lim Tze Peng, Low Puay Hua, Mohammad Din Mohammad, Ong Kim Seng, Siew Hock Meng, Tam Kwan Yuen, Tan Choh Tee, Tan Chong Bin, Tay Bak Koi, Teo Kim Liong, Thomas Yeo, Tong Chin Sye, Wong Keen, Wu Xue Li, Yeo Hoe Koon, Yong Cheong Thye, Zhu Hong

Author(s): Cheryl Ong

Publication Year: 2015

Pages: 39

Dimensions: 297 x 211 mm (closed);

297 x 427 mm (open)

Binding: Paperback

Stock: Available

SGD12
To purchase, visit us at artcommune gallery.
bottom of page